Lokalitets-
undersøkelse

 

Lokalitetsundersøkelsen inngår i grunnlaget for prosjektering av et akvakulturanlegg. Resultatene fra undersøkelsen dokumenteres i en rapport som beskriver fysiske miljøforhold, bunntype og bunntopografi  (batymetri).

Dette er derfor den viktigste grunnlagsrapporten for å sikre riktig dimensjonering av anleggene.

Fysiske miljøforhold inkluderer beskrivelse av dimensjonerende bølgehøyde, vind og vannstrøm. Det kreves høy kompetanse innen oseanografi, meteorologi og numeriske beregninger for å dokumentere disse forholdene. Vi har mer enn 15 års erfaring med utarbeidelse av akkrediterte lokalitetsrapporter i henhold til NS 9415.

Bølgemodell i Swan

Bølgeforhold:

  • Vi fastsetter dimensjonerende bølgehøyde ved numeriske beregninger. Dette gjøres gjennom modellering og analyser i programvaren SWAN (Simulating WAves Nearshore). Forhold som bølgegenerering fra vind, forplantning av havdønninger, grunningseffekter mv., inngår i beregningene.

Vindforhold:

  • Når dimensjonerende vindforhold bestemmes benytter vi NS-EN 1991-1-4. Vind fra åtte retninger dokumenteres på grunnlag av en basisvindhastighet.

Strømforhold:

  • Fastsettelse av dimensjonerende vannstrøm baseres på strømmålinger i henhold til NS 9425-1 og -2. Vi utfører avansert databehandling og vurdering av målingene før den endelige fastsettelsen av ekstremverdier med 10- og 50 års returperiode. I vurderingen av strømmålingene inngår påvirkning fra vind, lufttryk og salinitet i område.

Ising:

  • Ved bestemmelse av isingsforhold ved lokalitetene benytter vi meteorologiske data ved lokaliteten. Forhold som lufttemperatur, vind, bølge og sjøtemperatur er med å bestemme sannsynligheten for ising ved anleggene.

Aquastructures utfører bestemmelse av bølge, vind og vannstrøm for også andre formål. Dette kan innebære etablering av marinaer, havner og offshore lokaliteter. Relevante standarder distribueres av standard.no

Vi hjelper deg gjerne med lokalitetsundersøkelser:

Stein Erik Sakshaug

Stein Erik Sakshaug

Senior ingeniør

Tlf: +47 41 45 60 00   stein@aquastructures.no

KYRRE VIKESTAD

KYRRE VIKESTAD

Senior ingeniør

Tlf: +47 94 17 14 26
kyrre@aquastructures.no

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS

Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim

Epost: mail@aquastructures.no

Telefon: +47 73 83 17 47