FAQ

– Frequently asked questions

ANALYSE

Hva er en akkreditert fortøyningsanalyse iht. Norsk Standard NS 9415?

Det er i NYTEK-Forskrift satt krav til at en fortøyningsanalyse skal være i samsvar med krav satt i Norsk Standard, NS 9415. I sistnevnte er det videre satt krav til at dimensjonering av fortøyning skal ta utgangspunkt i lokalitetens miljøforhold. Grensetilstander som analyseres er intakt, ulykke (f.eks. brudd i ankerline) og utmatting.

Hva er en utvidet kontroll?

Dersom anlegget inneholder mer enn 1 million fisk eller at det er mer enn 500 000 fisk i en merd, skal det foreligge en utvidet kontroll. Det betyr at et annet foretak skal utføre uavhengige analyser og kapasitetskontroll.

Hva er et ankers holdekraft?

Et ankers holdekraft er motstanden til ankeret for å forhindre at det ryker eller løsner fra havbunnen. Ankerets holdekraft er avhengig av type anker og bunnforhold. Holdekraften til et anker skal være høyere enn den dimensjonerende kraften i fortøyningsline.

Hva er forspenning?

Forspenning er strekk i fortøyningslinen i statisk likevekt, dvs. krefter i fortøyning uten påvirkning av strøm og bølger.

Hva er en rammefortøyning?

Rammefortøyning er en del av et fortøyningssystem ofte benyttet på oppdrettsanlegg. Med rammefortøyning kan merdene holdes på en sikker avstand fra hverandre, og likevel være koblet i et sammenhengende system.

Hva er en hanefot?

Hanefot er en fortøyningsline som binder rammefortøyningen til flytekragen. Det går som regel 2 eller 3 haneføtter ut fra rammehjørnet og til flytekragen.

Hva er en as-built analyse?

Utlagt fortøyning vil aldri stemme 100 % med det som er prosjektert, da lengde, vinkel og dybde til ankerlinene gjerne må justeres grunnet topografi. Effekten av disse endringene må vurderes for hvert anlegg, og dette gjøres ved en as-built analyse.

Hva er en lokalanalyse?

En lokalanalyse gir et detaljert bilde av spenningsfordeling i en komponent. Kapasitetsberegninger av knutepunkt, hengsel, klammer etc. gjøres i en lokalanalyse.

SERTIFISERING

Hvordan får jeg produktsertifisering?

Kontakt Aquastructures, så hjelper vi deg gjerne.

Hva er et produktsertifiseringsbevis?

Produktsertifiseringsbevis er et bevis på at produsent kan levere hovedkomponenter innenfor havbruksindustrien og at dette produktet er i henhold til NYTEK-forskrift og NS9415.

Hvordan gjøres i en risikovurdering?

En risikovurdering består av tre steg:

1) Kartlegge potensielle hendelser
2) Fastslå mulig konsekvenser og sannsynligheten for disse potensielle hendelsene
3) Beslutte hvilke risikoer som må håndteres og hvilken prioritet disse bør gis

Hva er et akkreditert inspeksjonsorgan iht. NS-EN-ISO/IEC-17020?

Et akkreditert organ som har nødvendig tillatelse til å levere fortøyningsanalyser, lokalitetsundersøkelse, anleggssertifikat og hovedkomponentbevis. Dette skal sikre at det kunder mottar er i henhold til NYTEK og NS 9415. 

Hva kreves av en fortøyningsrapport?

En fortøyningsrapport skal gi en detaljert beskrivelse av utlagt fortøyning. Fortøyningsrapporten inneholder følgende:

o  Spesifikasjon på fortøyningskomponenter (Dimensjoner, bruddlast (henvisning til sertifikat))
o  Koordinater på bunnfester
o  Endringer i forhold til fortøyningsanalyse
o  Dokumentasjon på holdekraft til bunnfester
o Tidspunkt for utlegg og kart over fortøyningssystemet 

Hva er ekstrautstyr?

Ekstrautstyr er påmontert eller flyttbart utstyr, som ikke er en hovedkomponent og som kan føre til rømming dersom det brukes feil. 

Hva gjøres ved en fortøyningsinspeksjon?

Etter at anlegget er lagt ut skal det foretas en ROV inspeksjon av fortøyningssystemet. Fortøyningsinspeksjonen fastsetter følgende:

 o  Retning på ankerline
o   Dybde på fortøyningspunkt
o   Avvik fra fortøyningsrapport

LANDBASERTE ANLEGG

Hvilke komponenter må være produktsertifisert i landbaserte akvakulturanlegg?

Forskrift for landbaserte anlegg setter krav til at følgende komponenter skal være produktsertifiserte:

o   Rør
o    Slanger
o    Kar

For nye anlegg eller for nye komponenter i gamle anlegg, må produsenten ha et sertifikat på at komponenter er utstedt av et akkreditert organ. Dette skal sikre at produktene er prosjektert og produsert i henhold til NS9416 og andre relevante internasjonale standarder.

Hva gjøres i en tilstandsanalyse på landbasert akvakulturanlegg?

Tilstandsanalysen er en del av den rømmingstekniske rapporten som skal sendes inn til fiskeridirektoratet og skal danne grunnlaget for brukstillatelsen. Tilstandsanalysen skal gjøres i henhold til veileder som Aquastructures i samarbeid med Norconsult har utviklet for fiskeridirektoratet.

Det landbaserte anlegget deles opp i avdelinger (basert på for eksempel område eller type komponenter). Hver avdeling vil få sin tilstandsgrad (fra 0 – 3, evt. TGUI) basert på tilstanden til komponentene i avdelingen.  Den laveste tilstandsgraden vil danne grunnlaget for anleggets totale tilstandsgrad og vil bestemme lengden på brukstillatelsen.

Kreves det et produktsertifikat på gamle anlegg?

Forskrift setter kun krav til at nye komponenter som slanger, rør og kar og som installeres på anlegg bygget før 01.01.2018, skal være produktsertifiserte. Anlegg bygget etter 01.01.2018 skal kun ha produktsertifiserte komponenter.

Hva skal en rømmingsteknisk rapport inneholde?

Den rømmingstekniske rapporten skal danne grunnlag for brukstillatelsen som anlegget får fra fiskeridirektoratet. Rapporten skal inneholde følgende:

o    Plantegning av avløps- og leveringssystem.
o    Risikovurdering for drift av anlegget.
o    Geoteknisk vurdering av grunn under anlegget eller i området.
o    Vedlikeholdsplan for komponenter som ikke har brukerhåndbok eller datablad.

 

LOKALITETS-UNDERSØKELSE

Hva er en lokalitetsundersøkelse / lokalitetsklassifisering?

En lokalitetsundersøkelse beregner dimensjonerende vind, bølgehøyde og strømhastighet. Dimensjonerende vind bestemmes ut fra den nasjonale vindstandarden, NS-EN-1991-1-4. Bølgetilstand bestemmes ved hjelp av numeriske beregninger og strømhastighet måles ved hjelp av doppler eller rotormåler.

Hva er signifikant bølgehøyde Hs?

Signifikant bølgehøyde Hs er gjennomsnittshøyden av de 1/3 høyeste bølgene i et bølgespektrum.

Hva er en bølgehøyde?

Bølgehøyde er totalhøyde på bølgen, dvs. vertikal avstand fra bølgebunn til bølgetopp.

Hva er maksimum bølgehøyde, Hmax?

Maksimum bølgehøyde er den høyeste bølgen i en tidsserie. I NS9415 er denne definert som Hmax = 1.9 x Hs.

STABILITET

Hva er stabilitetsberegninger?

Stabilitet sier noe om flåtens, eller det flytende objektets, evne til å rette seg opp når den utsettes for veltemomenter, som f.eks. bølger eller skjevlast. Stabiliteten karakteriseres ved flere parametere, og beregnes for ulike lastekondisjoner.

Hva sier NS9415 om stabilitetsberegninger?

Standarden sier at enhver flåte skal beregne stabilitet. Det skilles mellom stabilitet i intakt tilstand og stabilitet ved skade. Det er satt spesifikke krav til hva som skal beregnes og hvilke minimumskriterier som skal tilfredsstilles. For mer informasjon, se kapittel 10 i NS9415.

Når må man gjennomføre nye stabilitetsberegninger?

Stabilitetsberegninger må gjennomføres på nytt dersom det er vesentlige endringer på flåten som kan påvirke hvordan flåten ligger i sjøen. Dette kan f.eks. være montering av nytt utstyr av betydelig vekt eller endrede lastebetingelser.

Hva er fribordets dimensjonerende vannlinje?

Fribordets dimensjonerende vannlinje er flåtens tillatte fribord, og er bestemt ut i fra krav til stabilitet og styrken i skroget. I henhold til NS9415 skal denne grensen være merket på flåtens skrog med en hvit linje. Lasting utover dette merket kan føre til at flåten blir ustabil, og i verste tilfelle kantre. 

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS

Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim

Epost: mail@aquastructures.no

Telefon: +47 73 83 17 47