Globalanalyser

 

Flytende eller faste konstruksjoner, slik som for eksempel havbruksanlegg, bølgekraftverk og olje og gassinstallasjoner, vil være utsatt for så vel bølgekrefter som strøm og vind. Aquastructures har lang erfaring med beregninger på forskjellige typer konstruksjoner, både landbaser og offshore.

Flytekrager

aquasim_anlegg

Havbruksmerder er konstruert for å bevege seg med, i stedet for mot, bølgene. Disse deformasjonene vil, for plast- og hengslede stålanlegg, gi en kontinuerlig endring i kraftgangen. I enkelte tilfeller er stivhet og retning på fortøyning også avgjørende for å få en riktig respons i anlegget. Dette fører til at koblede analyser, med både merd og fortøyning, vil være viktig for et mest mulig korrekt resultat.

Ekstrautstyr

Ekstrautstyr vil i ulik grad påføre de andre hovedkomponentene i et oppdrettsanlegg ekstra belastninger. Styrken på ekstrautstyret må være tilstrekkelig for å redusere faren for rømning. Utstyrets vekt og tyngdepunkt er også avgjørende for kreftene som overføres inn i fortøyning eller koblingspunkter. Riktig utforming av kobling vil derfor være avgjørende for å hindre skader på for eksempel flytekrage eller liknende

Temporære fagverk

Aquastructures utfører også analyser på fagverkskonstruksjoner som f.eks. scener, master til kraftlinjer og stillas. Disse konstruksjonene er særlig utsatt for vindbelastninger.

Fornybar energi

Gjennom mer enn 10 år i bransjen har vi utført beregninger på en rekke typer flytende konstruksjoner, slik som flåter/lektere, vindmøller, bølge- og tidevannskraftverk, havbrukskonstruksjoner og rigger.

hoved

Med vårt egenutviklede beregningsverktøy AquaSim, utfører vi globale analyser på flytende og faste konstruksjoner. AquaSim utfører tidssimuleringer på konstruksjoner som er utsatt for bl.a. bølger, strøm, vind og andre statiske/dynamiske laster som kan føre til store deformasjoner, som igjen endrer lastbildet på konstruksjonen.

 

Havbruksmerder

havbruksmerder

Havbruksmerder er konstruert for å bevege seg med i stedet for mot bølgene. Anlegg i plast og stålanlegg, med hengsler, vil føre til store endringer i lastbildet som igjen vil gi en kontinuerlig endring i kraftgangen på anlegget. For enkelte anlegg er i tillegg stivhet og retning på fortøyning avgjørende for å få en riktig respons i anlegget. Dette fører til at koblede analyser, med både merd og fortøyning, vil være viktig for et mest mulig korrekt resultat.

 

Not

not

Tilstrekkelig styrke i nøter, under både operasjon og drift, er essensielt for et rømningssikkert oppdrettsanlegg. Vi utfører analyser hvor alle notens komponenter inngår for å avdekke eventuelle svake punkt, og begrensninger i miljølaster og operasjoner.

 

Landbaserte konstruksjoner

landbasert

Aquastructures utfører også analyser på fagverkskonstruksjoner som f.eks. scener, master til kraftlinjer og stilas. Disse konstruksjonene er særlig utsatt for vindbelastninger.

 

Flytende konstruksjoner

flytende

Gjennom mer enn 10 år i bransjen har vi utført beregninger på en rekke typer flytende konstruksjoner, slik som flåter/lektere, vindmøller, bølge- og tidevannskraftverk, havbrukskonstruksjoner og rigger.