FAQ

– Frequently asked questions

LANDBASERTE ANLEGG

Hva må være produktsertifisert i forhold til landbaserte akvakulturanlegg?

Forskrift for landbaserte anlegg setter krav til at følgende komponenter være produktsertifiserte:

  • Rør
  • Slanger
  • Kar

Dette betyr at for nye anlegg eller for nye komponenter i gamle anlegg så skal produsenten levere et sertifikat på komponenten fra et akkreditert organ.

Sammen med leveransen av komponenten skal produsent levere med et slikt produktsertifikat. Dette skal sikre at produktene er prosjektert og produsert i henhold til NS9416 og andre relevante internasjonale standarder.

Hva er tilstandsanalyse i forhold til landbasert akvakulturanlegg?

Tilstandsanalysen er en del av den rømningstekniske rapporten som skal sendes inn til fiskeridirektoratet og skal danne grunnlaget for brukstillatelsen. Tilstandsanalysen skal gjøres i henhold til veileder som Aquastructures i samarbeid med Norconsult har utviklet for fiskeridirektoratet.

Det landbaserte anlegget deles opp i avdelinger (basert på for eksempel område eller type komponenter) og hver avdeling vil få sin tilstandsgrad (fra 0 – 3, evt. TGUI) basert på tilstanden til komponentene i avdelingen.  Den laveste tilstandsgraden vil danne grunnlaget for anleggets totale tilstandsgrad og vil bestemme lengden på brukstillatelsen.

Kreves det produktsertifikat på gamle anlegg?

Forskrift setter kun krav til at nye komponenter som slanger, rør og kar og som installeres på anlegg bygget før 01.01.2018, skal være produktsertifiserte. Anlegg bygget etter 01.01.2018 skal kun ha produktsertifiserte komponenter.

Hva skal en rømningsteknisk rapport inneholde?

Den rømningstekniske rapporten skal danne grunnlag for brukstillatelsen som anlegget får fra fiskeridirektoratet. Rapporten skal inneholde følgende:

  • Plantegning av avløps- og leveringssystem.
  • Risikovurdering for drift av anlegget.
  • Geoteknisk vurdering av grunn under anlegget eller i området.
  • Vedlikeholdsplan for komponenter som ikke har brukerhåndbok eller datablad.

 

 

ANALYSE

Hva er en akkreditert fortøyningsanalyse iht. Norsk standard NS 9415?

Det er i NYTEK-Forskrift satt krav til at en fortøyningsanalyse skal være i samsvar med krav satt i Norsk standard NS 9415:2009. I sistnevnte er det videre satt krav til at ved dimensjonering av fortøyning skal det tas utgangspunkt i lokalitetens miljøforhold. I tillegg skal det tas hensyn til ulike ulykkessituasjoner, f.eks. brudd i ankerline, og utmatting.

Hva er en utvidet kontroll?

Dersom anlegget inneholder mer enn 1 million fisk, eller det er mer en 500 000 fisk i en merd, skal det foreligge en utvidet kontroll. Det betyr at et annet foretak skal utføre uavhengige analyser og kapasitetskontroll.

Hva er et ankers holdekraft?

Et ankers holdekraft er motstanden til ankeret for å forhindre at det ryker eller løsner fra havbunnen. Ankerets holdekraft er avhengig av type anker og bunnforhold. Holdekraften til et anker skal være høyere enn den dimensjonerende kraften i fortøyningsline.

Hva er forspenning?

Forspenning er strekk i line i statisk likevekt, det vil si uten påvirkning av strøm og bølger.

Hva er rammefortøyning?

Rammefortøyning er en del av fortøyningssystemet til for eksempel et oppdrettsanlegg. Med rammefortøyning kan merdene holdes på en sikker avstand fra hverandre, og likevel være koblet i et sammenhengende system.

Hva er hanefot?

Hanefot er fortøyningsline som binder rammefortøyning opp mot flytekrage, som regel via en 2-part eller 3-part løsning.

Hva er en as-built analyse?

Utlagt fortøyning vil aldri stemme 100 % med det som er prosjektert, da ankerlinene sin lengde, vinkel og dybde gjerne må justeres grunnet topografi. Effekten av disse endringene må vurderes for hvert anlegg, og dette gjøres via en as-built analyse.

Hva er lokalanalyse?

En lokalanalyse gir et mer detaljert bilde av spenningsfordeling i en komponent. Slik som knutepunkt, hengsel, klammer osv?

SERTIFISERING

Hvordan får jeg produktsertifisering?

Kontakt Aquastructures, så hjelper vi deg gjerne.

Hva er et produktsertifiseringsbevis?

Produktsertifiseringsbevis er et bevis på at produsent kan levere hovedkomponenter innenfor havbruksindustrien, og at dette produktet er iht. NYTEK-forskrift og Norsk standard NS 9415.

Hva er risikovurdering?

En risikovurdering består av tre steg: 1) kartlegge potensielle hendelser, 2) fastslå mulig konsekvens og tilhørende sannsynlighet for de potensielle hendelsene og 3) beslutte hvilke risikoer som må håndteres og hvilken prioriter håndtering av disse bør gis.

Hva er akkreditert inspeksjonsorgan iht. NS-EN-ISO/IEC-17020?

Et akkreditert organ som har nødvendig tillatelse til å levere fortøyningsanalyser, lokalitetsundersøkelse, anleggssertifikat og hovedkomponentbevis. Dette skal sikre kunder at det de mottar er iht. NYTEK og NS 9415.

 

Hva kreves av en fortøyningsrapport?

En fortøyningsrapport skal gi en detaljert beskrivelse av utlagt fortøyning. Gjennom denne skal det på komponent-nivå beskrives hva fortøyningssystemet består av, koordinater til bunnfester, endringer i forhold til fortøyningsanalyse, dokumentasjon på holdekraft til bunnfester, tidspunkt for utlegg og kart over fortøyningssystemet.

 

Hva er et ekstrautstyr?

Ekstrautstyr er påmontert eller flyttbart utstyr, som ikke er en hovedkomponent, som kan føre til rømning dersom de brukes feil.

 

Hva er fortøyningsinspeksjon?

Etter at anlegget er lagt ut skal det foretas en ROV inspeksjon av fortøyningssystemet. Hensikten med denne er å kartlegge om fortøyningssystemet er iht. fortøyningsanalysen.

 

LOKALITETSUNDERSØKELSE

Hva er en lokalitetsundersøkelse / lokalitetsklassifisering?

I en lokalitetsundersøkelse beregnes dimensjonerende vind, bølgehøyde og strømhastighet. Dimensjonerende vind bestemmes ut fra den nasjonale vindstandarden, NS-EN-1991-1-4:2005. Bølgetilstand bestemmes ved hjelp av numeriske beregninger, og strømhastighet måles ved hjelp av doppler eller rotormåler.

Hva er signifikant bølgehøyde Hs?

Signifikant bølgehøyde Hs er middelverdien av de 1/3 høyeste målte bølger på en lokalitet.

Hva er bølgehøyde?

Bølgehøyde er totalhøyde på bølgen, dvs. vertikal avstand fra bølgebunn til bølgetopp.

Hva er maksimum bølgehøyde, Hmax?

Maksimum bølgehøyde er den høyeste bølgen registrert i en periode på tre timer. Fra NS 9415 er denne definert som Hmax = 1.9 x Hs.

 

STABILITET

Hva er stabilitetsberegninger?

Stabilitet sier noe om flåtens, eller det flytende objektets, evne til å rette seg opp når den utsettes for veltemomenter, som f.eks. bølger eller skjevlast. Stabiliteten karakteriseres ved flere parametere, og beregnes for ulike lastekondisjoner.

Hva sier NS9415 om stabilitetsberegninger?

Standarden sier at enhver flåte skal beregnet stabilitet. Det skilles mellom stabilitet i intakt tilstand og stabilitet ved skade. Det er satt spesifikke krav til hva som skal beregnes og hvilke minimumskriterier som skal tilfredsstilles. For mer informasjon, se kapittel 10 i NS9415:2009

Når må man gjennomføre nye stabilitetsberegninger?

Stabilitetsberegninger må gjennomføres på nytt dersom det er vesentlige endringer på flåten som kan påvirke hvordan flåten ligger i sjøen. Dette kan f.eks. være montering av nytt utstyr av betydelig vekt, eller endrede lastebetingelser.

Hva er fribordets dimensjonerende vannlinje?

Fribordets dimensjonerende vannlinje er flåtens tillatte fribord, og er bestemt ut i fra krav til stabilitet og styrken i skroget. I henhold til NS 9415 skal denne grensen være merket på flåtens skrog med en hvit linje. Lasting utover dette merket kan føre til at flåten blir ustabil, og i verste tilfelle kantre.

 

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS

Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim

Epost: mail@aquastructures.no

Telefon: +47 73 83 17 47