Lokalitets-
undersøkelse

 

Safety through technology

I lokalitetsundersøkelsen beregnes dimensjonerende vind, bølgehøyde og strømhastighet. Dimensjonerende vind bestemmes ut fra den nasjonale vindstandarden, NS-EN-1991-1-4:2005. Bølgetilstanden bestemmes ved hjelp av numeriske beregninger utført i bølgeberegningsverktøyet SWAN (Simulating Waves Nearshore) som er utviklet ved Universitetet i Delft i Nederland. Beregningene er basert på vind, evt. tungsjø og terrengmodeller av undervannstopografien i områdene rundt den aktuelle lokaliteten. Dimensjonerende strømhastighet beregnes ut fra strømmålinger som er utført på den aktuelle lokaliteten. Strømforholdene i måleperioden blir vurdert opp mot ytre påvirkninger som for eksempel flo og fjære, vindgenerert overflatestrøm og ferskvannslag i sjøen.  I tillegg behandles forhold som ising, kartlegging av bunn og vannstand.

Lokalitetsrapporten legges til grunn for fortøyningsanalysen, som igjen bestemmer dimensjoneringen av anlegget. Lokalitetsrapporten danner derfor grunnlaget for et riktig dimensjonert anlegg.

 

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS
Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim
Epost: mail@aquastructures.no
Telefon: +47 73 83 17 47