Produktsertifisering

 

Aquastructures AS er Norges ledende sertifiseringsselskap for produktsertifisering inn mot havbruksbransjen. Alle hovedkomponenter slik som flytekrage, not, fôrflåter og enkeltdeler i fortøyning skal være produktsertifiserte i henhold til Norsk Standard, NS 9415. Aquastructures AS bidrar til å framskaffe de nødvendige dokumenter som må ligge til grunn for sertifiseringen.

Aquastructures AS er akkreditert for sertifisering av produkter etter ISO 17065:2012 i henhold til krav i NYTEK-forskriften.

Produktsertifikat

Produktsertifikatet utstedes sammen med leveransen av hovedkomponenten ut til oppdretter, og inneholder komponentens miljømessige begrensninger så vel som henvisninger til relevant dokumentasjon for sikker bruk.

Produktsertifiseringsbevis

Leverandører av hovedkomponenter til havbruksindustrien, må være forhåndsgodkjent gjennom et produktsertifiseringsbevis. Dette bekrefter at produsenten har de nødvendige interne prosedyrer og kvalitetssystem, og at disse blir fulgt under produksjon. Dette skal sikre et trygt og pålitelig produkt ut til oppdretter.

Tilgjengelig informasjon

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon inkludert punktene under

  • Informasjon om sertifiseringsordninger, inkludert evalueringsprosedyrer, regler og prosedyrer for a innvilge, opprettholde, utvide eller redusere omfanget av, suspendere, trekke tilbake eller nekte a innvilge sertifisering;
  • Finansiell informasjon inkludert informasjon om avgifter for søkere og klienter.
  • Rettigheter og plikter til søker og klient, med krav, forbehold eller begrensninger for bruk av sertifiseringsorganets navn og sertifiseringsmerke, og hvordan det kan henvises til sertifiseringen som er innvilget.
  • Informasjon om prosedyrer for behandling av klager og anker.

Lenker