Lokalitetsundersøkelse

 

I lokalitetsundersøkelsen beregnes dimensjonerende vind, bølgehøyder og strømhastigheter. I tillegg behandles forhold som ising, kartlegging av bunn og vannstand. Vi har også egenutviklede metoder for filtrering av målt strømdata, som igjen kan redusere fortøyningskostnadene.

Lokalitetsrapport

Kvitneset (Lokalitetsrapport)

I lokalitetsundersøkelsen beregnes dimensjonerende vind, bølgehøyder og strømhastigheter. I tillegg behandles forhold som ising, kartlegging av bunn og vannstand. Vi har også egenutviklede metoder for filtrering av målt strømdata, som igjen kan redusere fortøyningskostnadene. Lokalitetsrapporten legges til grunn for fortøyningsanalysen, som igjen bestemmer dimensjoneringen av anlegget. Lokalitetsrapporten danner derfor grunnlaget for et riktig dimensjonert anlegg.

Vi utfører numeriske beregninger av både vindgenererte bølger og havdønninger. Det gjøres også en grundig kontroll av strømmålingene for å fjerne støy eller avdekke andre feil i datagrunnlaget.

Beregning av havdønninger

Havdønningsberegning

Norsk Standard (NS 9415) krever at man for hver lokalitet fastsetter påvirkningen fra havdønninger med 10- og 50-års returperiode. Dette kan gjøres ved hjelp av numeriske beregninger eller bølgemålinger. Ved hjelp av vårt egenutviklede beregningsverktøy AquaSwan, utfører vi detaljerte beregninger av bølger også internt på lokaliteten.

 

Aquastructures utfører bølge- og strømberegninger, og leverer akkrediterte lokalitetsrapporter i henhold til NYTEK forskrift.

Bølgeberegninger utføres for både vindgenererte bølger og havdønninger.  Vindgenererte bølger fastsettes ut i fra strøklengdeberegninger. For beregning av havdønninger benyttes beregningsmodell SWAN.

NYTEK-forskriften stiller krav til at det skal være utført en lokalitetsundersøkelse, før et akvakulturanlegg kan utplasseres på en lokalitet. Lokalitetsundersøkelsen skal utføres av et akkreditert inspeksjonsorgan og oppfylle krav fastsatt i NS 9415:2009.

Miljøparametrene som skal beskrives er:

  • Vindhastighet – Bestemmelse av vindhastighet ved lokaliteten  brukes til å beregne vindgenererte bølger med 10 og 50 års returperiode.
  • Vindgenererte bølger – NS9415:2009 setter krav til fastsettelse av vindgenererte bølger og havdønninger med 10 og 50 års returperiode.
  • Havdønninger – Hvis lokalitet er utsatt for havdønninger skal dette beregnes og kombinert sjøtilstand, sammen med vindbølger, bestemmes.
  • Strømhastighet – Det skal bestemmes dimensjonerende strømhastighet for 8 ulike retninger for lokaliteten med returperiode 10 og 50 år. Målinger skal gjøres på både 5 og 15 meter.
  • Nedising og drivis – Fare for isdannelse skal dokumenteres på bakgrunn av bla. lufttemperatur, vind og vindeksponering,bølger og bølgeeksponering, og sjøtemperatur

 

 

I tillegg skal vanndybder, bunntype og topografi beskrives, slik at anlegget kan tilpasses lokaliteten på best mulig måte. Tilpasningene består blant annet i  valg av lengde og retning på fortøyningsliner, valg av korrekt type bunnfeste (anker/lodd/bolt) i forhold til bunnforhold.

Lokalitetsundersøkelsen danner for å beregne og dimensjonere fortøyning, samt til riktig valg av hovedkomponenter.